Lastinn.info: [D&D 5] Keep on the Borderlands

Dotychczasowy przebieg gry

Pierwsze czternaście stron (140 wiadomości) załączonej sesji PBF to dotychczasowy przebieg rozgrywki. W grze, w różnym stopniu, udział wzięło dziesięciu graczy – Baird, Ogryzek Szatana, Kerm, Ereb, Balzamoon, Quelnatham, Cedryk, Sierak, Aro.is, Fantomas, z czego:
- jedna postać zginęła na skutek odniesionych obrażeń (Rottis Blencher, human fighter soldier 1, prowadzony przez Bairda),
- jednemu graczowi musiałem podziękować za udział w sesji (Cedryk),
- dwóch graczy odeszło (Ogryzek Szatana i Ereb),
- w międzyczasie doszło czterech nowych graczy (Quelnatham, Fantomas, Aro.is, Sierak), których postacie odegrały epizodyczne role.

Z oryginalnej drużyny został Kerm (wood elf fighter outlander 2) i Balzamoon (high elf wizard high-born mage 2).

Dnia 06.02.2016 r. kończy się reaktywacyjna rekrutacja sesji, w trakcie której wyłonię przynajmniej czterech nowych graczy.

Comments

clutterbane

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.